தமிழர்கள் எப்போதும் வரிசை வரிசையாக சிற்பங்கள் வடிக்கின்றனர் ஏன்? Why Tamils repeat Elephant, Lion, Goat, Bull, Snake, Peacock sculptures outside their Temples?


நாடக மணி என்ற தமிழ் அரசன் கட்டிய எகிப்து நூபியா கோவில். 

தமிழர்கள் எப்போதும் வரிசை வரிசையாக சிற்பங்கள் வடிக்கின்றனர் ஏன்? 

திரும்ப திரும்ப ஆடு, பாம்பு, சிங்கம், யானை, காளை சிற்பங்கள் வரிசையாக நிற்பது தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலை.

தமிழர்கள் அணியும் காஞ்சிபுரம் பட்டுச் சேலை பார்டர் பள்ளு புட்டா கூட திரும்ப திரும்ப யானை மயில் அன்னம் பூக்கள் தாமரை கிளி போன்று Repetition உள்ளது. 
Repetition is Life itself. 

In Horoscope Jothida Sashtram we call it Saram Rashikal. Saram Rashi are Mesham
Simham Dhanusu. They represent fire. 
Fire is a repetitive heat. Repetitive burning. 
In fact all 5 elements are Saram. 
Water Rain River Ocean are Saram. 
Repetitive water drops form rain. 
Repetitive water flow we call as River. 
Repetitive waves we call as Ocean. 

Thus Nilam, Neer, Thee, Vali, Aakasam all 5 elements basic to Life are Saram. Repetitive action. Repetitive events. Repetitive happenings. 

Earth, Water, Fire, Air, Ether (Aakaasam/Space) all the 5 elements are repetitive. 

Thus Tamils understood the Value of repetitive events, repetitive happenings, repetitive actions, repetitive habits. 

Repetitive habits form Character. 

Repetitive words form Mantra. 

Repetition is the foundation of Life. 

Cell replication builds Life forms. 

Sperm and Egg becomes a Zygote and Cell Replication inside the womb container uterus creates a Human Body in 9 months. 

Thus repetition is needed to create and sustain anything. 

Even after birth everyday Trillions of our body cells die and they are replenished by repetitive action of new cells being born. 

Maaya whole world, whole universe is a Maaya. This Maaya Maayam is created by constant birth and death cycles. 

Constant birth and death are caused by repetitive action of cells inside body. 

Knowing the power of repetition, Tamils constructed Temples with lines of elephants, goats, bulls, peacocks, snakes, flowers, horses sculptures. 

Same Tamils also woven their Silk Sarees Pallu Border Butta with repetitive weavings of elephants, Annam, birds, flowers, Mango, peacock design. 

Repetitive words become Mantra. 
Repetitive words create Miracles. 
Repetitive words creates Action. 
Repetitive words create Magic. 

Thus Tamils formed Mantrams such as Om Nama Shivaya
Om Namo Naryanaya
Etc. 

These Mantrams too are powerful. 
They can make or break a thing. 

So the following photos will explain how Tamils ruled the World as Oraiyans Orion Aryan people with repetitive designs of motifs in Temple Sculptures. 

Every House built all around the world is a repetition of bricks. 

Series of Bricks can make Rooms, Roof, liveable space. 

Compare the line of statues at Egypt with same kind of line of statues in all Tamilnadu temples. 

Mostly the line of statues have elephant, lion, bull, snake sculptures.

Kindly compare the Egyptian row of Rams (goat) statue with Mahabalipuram row of Bulls and Ankor Vat row of snakes statue and Orissa Konark Temple row of lions statue and row of elephants, lions statue at Halebidu Karnataka. 

Photos are added below for your information. 

Tamils know the power of repetition. 

Mantrams if repeated, gains power. 
Habits if repeated, gains character. 

Whole universe is repetition.

Samuel Manickam I may be wrong about the use of the word Selfishness. 

I agree we can't compare Siddhar MGR Lenin Samadhi with Mummification. 

At the same time, my point of argument is to put forward the Notion that Mummification started as a Ritual to protect the Royal Family. 
Kingdom. 
Dynasty. 

Poor people followed Kings. Royals. 
They were buried separately. 

Kings Queens Royals had high expense Cemetery. Tomb. Mummification process. 

It was not Democratic. 

Royals Kings Queens Royal Family Tombs had lot of Gold, Silver, Marble collections. 

During 2800 BC they were not sure about what happened to a Dead Man? What happened when we die? 

They asked questions to themselves. 

They also asked the God. 

They couldn't get proper reply. 

God suggested them various rituals. 

So whatever voices they heard inside their minds they started to follow it. 

Even today Egypt and India are the only few countries which insist to give Food to Crow. 

Egyptians and Indians even today think after death Soul resides in a Crow for 
some time. 

Feeding to Crow is seen as giving food to our forefathers. Dead elders. 

So, what is after death is a Major Philosophical Question from 5000 BC to 2800 BC to till today. 

Persians Parsis put their dead bodies in open well. They allow Vultures to eat their dead body. 

So it's kind of Philosophical question. 

How much a Religion, Culture, Ethnicity progressed is measured by what Philosophy they have about Death. 

Some are burying. 
Some are cremating. 

What is Correct? Right? 

Burial or Cremation? 

This question was also raised by Hindus of India. 

India was an Urban City Center with so many small towns all over India. 

Indians know the Value of Real Estate. 

Indians know the Value of fertile land. 

So they decided to burn the dead. 

They explained burning a dead human reduces spread of his bacteria, virus after his death. 

They explained burning of dead humans actually help in saving Prime Real Estate. High Value Properties in Cities, Capitals, Towns. 

Japanese, Europeans, Americans now complain about less and less space available for Cemetery. Tombs. 

So, even Burial is not a best Philosophical Answer. 

Slowly Western World, Japanese, Chinese agree to the view point of Hinduism that it may be a best Policy to cremate the dead. 

Electric Crematoriums are a fashion now. 
LPG Crematoriums also. 

The above modern facilities help in reduction of unnecessary rituals. 

People now quickly mourn the dead. 

16 days mourning are reduced to 5 days mourning now in most of Tamilnadu. 

Even if Father, Mother close blood relations die now a days only 5 days mourning is observed. 

People don't have leave, free time to keep 16 days mourning. 

Also fooding and lodging expenses for 16 days families are not ready to bear it. 

Thus what we see is just 5 days mourning. 

And they quickly move on with office work. Mundane activities. 

Even this 5 days mourning may be reduced in the future. 

So when Humanity progresses we see lot of Philosophical changes happen. 

Policies change. 
Programs altered.

Samuel Manickam Why i say Selfishness? 

It is not shown outwardly. 
But actual fact is selfishness. 

Protection of Royal Family. 
Protection of Property. 
Protection of Dynasty. 
Protection of Political Power. 
Protection of Gold, Silver, Valuables. 
Protection of Family History. 
Protection of Family Genealogy. 
Protection of Family Valuables. 

That's why in India we see many Private Caste Based Temples. 

Family Temples. 

It's written on Top of the Temple. 
"Sengunthar Mudaliyar Samooham Paththiyadhaippatta Kovil".
No one else other than that particular caste people can become Thakkar of that Temple. 
No one else other than that particular caste families can enjoy all properties, Undiyal collection, revenues of the Tomb Cemetery Temple. 

I remember Palani Temple Keys once famously resided with Siddhar Paramparai Pillai caste people of Palani. 

Slowly Palani Temple taken over by Tamilnadu Government. It's no more a selfish private property. 

Same case applies to Chidambaram Natarajar Kovil. 

Earlier it was a Private Property of Kshatriyars. Particularly Pichchavaram Jameen Pannaiyars. Vanniyar Padaiyatchis. 

Now Kshatriyars don't enjoy it. 
Brahmins, Deekshidhars enjoy it. 

So death rituals, mummification too attains Selfish property motives even in Egypt. 

That's why they kept Guards at Temples. 

Without Guards the Pyramids were looted for Gold Silver Valuables. 

Unknowingly Selfishness enters Temples, Pyramids because it is a revenue making property. 

This is the motive behind my use of word Selfishness at Egyptian Pyramids and it's comparison to Indian Rich Agamam Based Temples.

We all famously know how the Owners of Kerala Iyyappan Kovil were Pandhalam Royal Family. Pandiyan Tamil links they have. 

Now they can't enjoy all revenues of Iyyappan Kovil. Kerala Government enjoys more.

Samuel Manickam சிறு துளி பெரு வெள்ளம் என்ற தமிழ் பழமொழி
மற்றும் சிறு சேமிப்பு என்ற பழக்கம் கூட எவ்வாறு சிறுகச் சிறுகச் சேமித்தால் அது பெரிய தொகை ஆகிறது மற்றும் 
 மிகச் சிறியவற்றில் நம்பத் தகுந்தவர் பெரியவற்றிலும் நம்பத் தகுந்தவராய் இருப்பார். மிகச் சிறியவற்றில் நேர்மையற்றவர் பெரியவற்றிலும் நேர்மையற்றவராய் இருப்பார்
 என்ற பைபிள் வசனம் இவை எல்லாம் சிறிது சிறிதாக சேர்ந்து பெரியதை அடையும் அறிவியல் உண்மையை கூறும். மேலும் இது நடைமுறை நிதர்சனம் ஆகும். 

பல அறிவியல் உண்மைகள்
இயற்கை நியதிகள் 
இயற்கை விதிகள் 
இயற்பியல் 
கணித இயல்
மானுட இயல் 
வேதியியல்
மனோ தத்துவ இயல்
தத்துவங்கள் உண்மைகள்
தமிழர் ஆகமம் கோவில்களில் சொல்லப்பட்டு
உள்ளன.

Samuel Manickam புத்தர் ஐம்பூதங்கள் என்ற 5 எலமண்டஸ் ஐ ஏற்றுக் கொள்ள வில்லை. ஆகாசம் என்பது உண்டு அதுவே இறைவன் உடுத்தும் உடை என்கிறது இந்து மதம் மற்றும் சமணர் மதம். 

திகம்பரர் = ஆகாயத்தை உடுத்தி உள்ள அம்மணர் குரு. 
ஸ்வேதாம்பரர் = 
சமணர் பிரிவுகள். 

எது உண்மை என்று எனக்கு இன்னும் விளங்கவில்லை. 

எனினும் தமிழர் கொள்கைகள் பல ஆச்சரியம் ஊட்டுபவை.

எண் குணத்தான் இறைவன். 
நெற்றிக்கண் சிவன். 
ஐம்பூதங்கள். 

இப்படி பல பல தமிழர் கருத்துக்கள் காலத்தால் முற்பட்டவை. மற்றும் பிற மனித இனங்கள் சொல்லவோ நினைக்கவோ எழுதவோ இயலாத உயர்நிலை கொள்கைகள் தமிழர் சிந்தனை. 

ஆகவே வரிசையாக திரும்ப திரும்ப ஆடு, மாடு, பாம்பு, சிங்கம், யானை, பூக்கள் சிற்பங்கள் அமைத்து, கோவில்கள் கட்டி.....உலகின் அடிப்படை ஆதாரம் ரிப்பெட்டிஷன்
என்ற திரும்ப திரும்ப செய்யும் பழக்க வழக்கங்கள் என்பதை ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி இந்து மதத்தை தமிழர் மதத்தை தமிழர் கொள்கையை இயற்கையோடு இணைந்த மாந்திரீகம் மந்திரம் தந்திரம் யந்திரம் சேர்ந்த மனவியல் சாஸ்திரம் சைக்காலஜி அறிவியலாக இந்து மதத்தை தமிழர் சமயத்தை உயர்த்தி வைத்து உள்ளது தமிழ். 

இதில் திருஞானசம்பந்தர் 
மாணிக்கவாசகர்
சுந்தரர்
திருநாவுக்கரசர்
என்ற சமயக்குரவர் நால்வர் பாடிய
அற்புதத் தேவாரம் திருப்பதிகங்கள் பல..... 
முதலை உண்ட பாலகனை மீட்டுக் கொடுத்தமை
ஆண் பனையை பெண் பனை ஆக்கி அதை கன்று ஈனச் செய்தது
ஏட்டு சுவடிகள் ஆற்றை எதிர்த்து மிதந்தது 
நீற்றரை குளிர்ந்தது என்ற சுண்ணாம்பு காளவாசலில் உடல் கொதிக்க கிடந்த மாணிக்கவாசகர் தப்பித்த பதிகம். 
இறந்து போன பெண் உயிர் பெற்றது... 
இடது கண் பெற்றது
வலது கண் பெற்றது 
தங்க காசுகள் பெற்றது 

இவ்வாறு பல அற்புதங்கள் செய்தவர் தமிழர். தமிழ் தேவாரம் திருப்பதிகங்கள். 

மேலும் ராவணன், அகத்தியர் போட்டியில் மலை பாறை உருகச் செய்தார்கள் வீணை இசையால். 

நாதஸ்வர சக்ரவர்த்தி சினிமா படத்தில் சிவாஜி கணேசன் பீப்பி ஊதி 
வாழைப்பழம் தார் மொத்தமாக பழுக்க வைப்பார். 
இன்று அறிவியல் அதை மைக்ரோ வேவ் குக்கர் ஆக கொண்டு வந்து உள்ளது. 

ஆகவே எண்ணில் அடங்கா அற்புதம் செய்தவர் தமிழர். தமிழ்.Comments

Popular posts from this blog

நசி மசி

மலையூர் மம்பட்டியான் கதை

Skin Tag Wart Removal by Kerbzera Herbal 10ml Solution from Abulze Kerala