வண்ணார் இபி காளை மாடு நந்தி வழிபாடு Egypt Misiram சிபி சக்ரவர்த்தி

ஒரு வண்ணார் தனது பொதி மூட்டை சுமக்கும் கழுதைக்கு நன்றி சொல்லாமல் உயர் சாதி வேளாளர் மற்றும் அரசர்கள் நன்றி சொல்லும் மாட்டுக்கு ரிஷப நந்தி காளைக்கு வணக்கம் சொல்லும் மேல் சாதி பண்பாட்டையே வண்ணார் குயவர் மற்ற பிறரும் செய்கிறார்கள்.

வண்ணார் பெயர் இபி.

சிபி சக்ரவர்த்தி என்ற பெயரும் எகிப்து மிசிர் மி சி ரம் ஆண்ட தமிழர் NRI Tamils பெயர் தான். 

Pharoah Rameses என்றால் தமிழ் சொல் பரமேஸ்வரன். சிவன்.

பிராமணர் உடன் தமிழன் கலந்து சமஸ்கிருதம் படைத்த இடம் ஊர் ஊருக் சிப் பார் எல் கி ஏ லம் ஏ ரிடு அக்காடு மாரி ....

அரசன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி.

அரசன் பெரும்பாலும் வேளாளர் சமூகத்தில் இருந்தே வந்தனர்.

A stele dedicated to the bull Mnevis ("Mer-wer") by the laundryman Ipi.

New Kingdom, 19th dynasty, ca. 1292-1189 BC. Probably from Heliopolis. Now in the Ny Carlsberg Glyptotek. ÆIN 590

Comments

Popular posts from this blog

நசி மசி

மலையூர் மம்பட்டியான் கதை

பொதிகை மலை அகத்தியர் கூடம் ஆசிரமம் செல்வது எப்படி