Saturday, 13 October 2018

Dali Sery Pengal of Chola Dynasty were they Dalit Chery Pengal? தளி சேரி பெண்கள் சோழர் காலம் தலித் சேரி பெண்களா? #MeToo

No comments:

Post a Comment

விரோசனன் மஹாபலி இரண்யன் இரண்யாட்சன் பிரகலாதன் வன்னியர் முன்னோர்

விரோசனன்  (Virochana) ( சமக்கிருதம் :  विरोचन ),  அசுர  குல மன்னரான  இரணியகசிபின்  பேரனும்;  பிரகலாதனின்  மகனும் ஆவர். விரோசனன் தகவல் பிள்ளை...