No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

விரோசனன் மஹாபலி இரண்யன் இரண்யாட்சன் பிரகலாதன் வன்னியர் முன்னோர்

விரோசனன்  (Virochana) ( சமக்கிருதம் :  विरोचन ),  அசுர  குல மன்னரான  இரணியகசிபின்  பேரனும்;  பிரகலாதனின்  மகனும் ஆவர். விரோசனன் தகவல் பிள்ளை...